ලිපි එකතුව


Thursday, October 14, 2010

15. නයගරා දියඇල්ල

නයගරා දියඇල්ල/ Niagara Falls
Photograph/ ඡායාරූපය: No Name, ‘Horseshoe Falls’, in cse.buffalo.edu, viewed on 14 October 2010, < http://www.cse.buffalo.edu/cocoon2009/images/Niagara_Falls_Horseshoe%20Falls.jpg>
කැනඩාවටත්, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයටත් අයත් නයගරා දිය ඇල්ල ලොව වඩාත් ප්‍රචලිතම දියඇල්ල වේ. ඇල්ලේ උස අඩි 180 කුත්, දිග අඩි 2200කුත් වේ. කැනඩාවත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයත් වෙන් කරමින් ඒ මධ්‍යයේ නයගරා දිය ඇල්ල පිහිටයි. කැනඩාවේ ඔන්ටේරියෝ නගරයද, ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් නගරයද නයගරා ඇල්ලෙන් රාජ්‍යයන් දෙක වෙන්වන මායිමේ පිහිටි නගර වේ.

ඇල්ල කොටස් දෙකකින් සමන්විතවේ. “ගෝට් අයිලන්ඩ්යනුවෙන් හඳුන්වන ඇමරිකානු ඇල්ල නැගෙනහිර කොටසේද, අශ්ව ලාඩමක හැඩය ගත් කැනේඩියානුහෝස් ශූකොටස බටහිරට වන්නට පිහිටා ඇත.

මහා විල් සමූහයෙන් එකක්වන ඊරි විලෙහි ජලය කිලෝමීටර 35 දුර ගෙවා ගොස් නයගරා ඇල්ල නිර්මාණය කරමින් කඩා හැලේ. නයගරා ඇල්ලෙන් ගලා යන ජලයෙන් ඔන්ටේරියෝ විල පෝෂණය වේ.
මීට වසර 10,000කට ඉහත අවසන් අයිස් යුගයේදී ඇල්ලේ යටි හොය කිලෝමීටර 11ක් දිගැති වූ බව පැවසේ. එහෙත් යටි පාෂාණය මතට කඩා හැලෙන, තත්ත්පරයකට ටොන් 7000ක දිය කඳ හේතුවෙන්, යටි පාෂාණය වසරකට අඩි 4 බැගින් ඛාදනය වේ.


No comments:

Post a Comment